תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


ימענ .11

תועטהל ול ןתת לא לבא ילארשי דואמ םשה םנמא
ףוריטב המח ןלוכ ומכו הפורא חרזמ תאצוי ימענ יכ


22 :ליג
1.70 :הבוג
ילניגאו ,ילרוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
תוירקהו הפיח :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16