1 הירלג - הפיח 

050 - 62 62 16 

.

.

.

.

לוקינ 09
הנא'ג 10
ימענ 11
הידנ 12


תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל