תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הידנ .12

תוינשוח םייתפשו תוקלח הבוב ינפ םע הקותמ תנודלי
םג הרוחאמו דצהמ המידקמ םלשומ קוניפ ךל קינעת

18.5 :ליג
1.70 :הבוג
(שארמ םואתב ילאנא) ,ילניגאו ,ילארוא:םיתוריש
תיסור :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
תוירקהו הפיח:תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16