תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


לוקינ .9

שלוגו ךורא רעיש תועגשמ תולוחכ םייניע
ףוצרפה לע ךויח םע דימתו ףוקזו ףוצח הזח

19 :ליג
1.60 :הבוג
ילניגאו ,ילרוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
תוירקהו הפיח :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16