תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הנסקוא .8

רוקזו ןטק הזחו עפושו ךורא רעיש ,ישנ ףוג
םוקל לכות אלש דע הלילה לכ ךתוא גנעת


22 :ליג
1.67 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
הביבסהו הפיח :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16