1 הירלג - הפיח 

050 - 62 62 16 

.

.

.

.

הטווס 05
הנאי 06
הנאיטט 07
הנסק 08


תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל