תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הטווס .5

הבוג םע יכ ,הובגמ ךילע לכתסת היפיפיה הטווס
םיפי רתוי םיארנ הלעמלמ םייחה םינומשו רטמ

20 :ליג
1.80 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
הביבסהו הפיח :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16