תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הנאי .6

גוניעהו קוניפה תורישה תכאלמב הסונמ הנאי
תובוטו תומוח םייניע לעבו ההובג דואמ

21 :ליג
1.78 :הבוג
ילניגאו ,ילרוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
הביבסהו הפיח :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16