תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הנאיטט .7

םינייוצמ החיתפ ינותנ םה םישרמ הבוגו תויפיפי םינפ
םיננעל ףועתו םיהדמ תורישל תאז ףרצ

24 :ליג
1.74 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
הביבסהו הפיח :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16