תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


היט .3


בהאתת רשיו התוא הארת ,בל הבוש ךויחו ,תוקותמ םינפ
ףוקז ותוא ךל ודימעי ץוצח הזחו ,יתודלי ףוג

   19:ליג
1.68 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
םילשורי :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16