תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הנריא .4


חמשת דימת איה ,בוט חור בצמ דימת שי הרוחבל
תבהוא ..זהלו תמרוז ,הלילק .בוט ךל תושעל

20 :ליג
1.70 :הבוג
,ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תילגנא ,תיסור  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
םילשורי :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16