תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הקינורו .9


תינשייב אל ללכו ,דואמ ההובג ,תינכייחו תינומדא
תימואלניב תילגנאב החיש ךתיא להנל לכות םג הקינורו

   20:ליג
1.75 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תנייוצמ תילגנאו תיסור :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
םילשורי :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16