תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


יקינ .3

דע הל עיגת ךומנ התא םאש ךכ ,םינומש רטמל הבורק יקינ
ירענ ףוג םאו ,ףוריטב הזר איה הזמ ץוח .םייכריבה
.רשקתת המידק זא ,הז תא ךל םישוע הרשע שש תב לש םינפו

19 :ליג
1.78 :הבוג
ילניגאו ,ילרוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16