תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הנאירדא .04


,הזר ,ההובג איה יכ הב בהאתה ונלש םלצה
םינפ תלעבו רומקו לוגע ןבשי ,רוקזו ןטק הזח תלעב
.םג הב בהאתת ,ךלש םעטה הז םא ,תומיסקמ


23 :ליג
1.75 :הבוג
,ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תילגנא ,תיסור  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16