תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


רוא .8


הינפ לע ךויח םע דימת ,המיהדמו תמרוז ,הלילק
תירבע םג תעדויו תילגנא בוט תרבוד ,הכיתח ,הזר איה

20 :ליג
1.63 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תירבע טעמ ,הבוט תילגנא ,תיסור :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16