תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


יזוס .11


דמועו ףוקז הזחו ,תינמגוד לשכ םינפ
ללותשהל םג תעדוי לבא ,תינשייב תארנ איה

19 :ליג
1.65 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא טעמ :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16