תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הניט .12


,תוכורא םיילגר הל שי ,הזר איה ,ההובג איה
.ךורא ךורא דנולב רעישו ,לודג הזח
?שקבל רשפא דוע המ

19 :ליג
1.72 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא טעמ :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16