תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


ילש .13


המימח הדלמרמ ומכ המיסקמו הקותמ הרוחב
חוטבש המ .רבד לכ םע תמרוזו ,תינכייח איה
.רבע ףלח ןמזהש ךיא שיגרת אל המיע היהת םאש

19 :ליג
1.60 :הבוג
,ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תילגנא ,תיסור  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16