תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הנד .14


הל'הננבה תא ילכותו יאוב הל'הנד וא הל'הנד
....הילע יבשתש בוט רתוי וא

19 :ליג
1.67 :הבוג
,ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תילגנא ,תיסור  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16