1 הירלג - ביבא לת

050 - 62 62 16 

הניטנלו 25
ינ'ג 26
ינפטס 27
ילו'ג 28


תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל