תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


ינ'ג .26


תרהזוה האר ,הטימב טולשל םיבהואש ולאמ התא םא
ןימ תצצפב ןאכ רבודמ ,לבח .!ךליבשב אל איה ינ'ג
תירבע תרבוד .םיסקמ הזחו םיהדמ ףוג תלעב
.הטימב תוארוה תתל תבהוא ,הנטק תיאמב ארקנש המ איה

20 :ליג
1.73 :הבוג
,ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא ,תירבע  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ינש םוי :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16