תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


ינפטס .27

הבוב ינפו תוריהב םייניע ,קלח דנולב רעש
.הטימב בוט ךל היהיש גאדת ,חוטב היהת ינפטס

19 :ליג
1.64 :הבוג
ילניגאו ,ילרוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16