תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


ילו'ג .28


פוטס ןונ תכייחמ ,הבוב ומכ הקותמ ילו'ג
.הטימב םג ךתוא עשעשל חמשתו

19 :ליג
1.65 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא טעמ :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16