תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הרל .51


הירוב לע קוניפהו גוניעה תכאלמ תא תעדוי
דוע לש םעט ךל ריאשיש אלפומ תוריש ךל קינעת

20 :ליג
1.64 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תילגנא ,תיסור  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16