תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הניבלא .64

תפטוש תילגנא תרבוד ,הקילדמ הרוחבב רבודמ
.ןפיב תטהול םינודעומ תינדקרכ העיפוה
הלומ םישל אוה ךירצ התאש המ לכו ,ףוריטב השימג איה
.הוואר עפומל ךפוה סקסה ךיא הארתו ,הלודג הארמ

19 :ליג
1.68 :הבוג
ילניגאו ,ילרוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16