תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הל'גנא .49

המיהדמ הרוצב תויסקס תרדשמ הרוחבה
הטימב המיע יוליב לכ ,טפשמ לכ ,טבמ לכ
םייחה לכל רומשתש היווח אוה

21 :ליג
1.76 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא  :םיתוריש
תיסור ,תילגנא :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16