תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


ידנס .1

היפיפיה םיירצמ תכלמש ונבשח ןושאר טבמב
?םולח הז םאה .ונלומ תדמוע הרטפואלק
רלוד ןוילמ לש ףוג םע המיהדמ היפיפי
!לקש לכ הווש

19 :ליג
1.76 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא  :תרבוד
רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16