תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הניטסירכ .71

ילארשיל ידווש ןיב ענש הארמ הניטסירכל
הניטלפ רעיש ,ףוזש רוע לש םלשומ בוליש
יארפ סקסל תפרוטמ הבהאו

21 :ליג
1.65 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא  :תרבוד
רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16