תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הניל .07


הינגפוס ומכ הקותמ הנמנמש היפיפי
קלקלחו ךר ףוג ףטלל םיבהואש םכניבמ ולאל
הניל לש םיעפושה הידש ןיב עוקשל םינמזומ םתא

18+ :ליג
1.65 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא   :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו  העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16