תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הינט .08


הפירטמ הפוגו ילותח טבמ ,המיהדמ הרוחב וזיא
הצרת אל וזכ הפי םע ,תולובג אלל ךתוא גנעת
.תולבל קיספהל

18 :ליג
1.67 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תילגנא ,תיסור  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16