תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


לשימ .43

םייניעב ירזממ טבמ םע תומימת םינפ ונלש לשימל
תמלח דימתש ומכ ךתוא גנעל חמשת איה

20 :ליג
1.70 :הבוג
יבסל ,ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא  :תרבוד
רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16