תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הניגר .44


חוטב תויהל לוכי התא הביבסב הניגרשכ
.חותמ םודב דומעי ךלש ןטקהש

19 :ליג
1.63 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תילגנא ,תיסור  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16