תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הנסקוא .15

הריעצ הטילול ומכ תארנ הקותמו הנטק
םייחב םעפ לש האנה ךל החיטבמ

20 :ליג
1.65 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור :תרבוד
רקובב 5:00 דע 12:00 ישימח דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16