הניז 17
הינט 18
 
 
 
הנסקא 19
הילוי 20
 
 
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל