הליל 21
הנירמ 22
 
 
 
 יזוס 23
ידנס 24
 
 
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל