.םיפסונ םיטרפ תלבקלו הלדגהל הנומת לכ לע ץחל
-05- -03- -02- -01-