2 הירלג

הסילא 09
הנירמ10
 
 
השטנ 11
הטיר 12
 
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל